Yayoi KUSAMA (b. 1929)

Yayoi KUSAMA (b. 1929)

‘Rain in the Evening Glow’, 1992 work no longer available

Yayoi KUSAMA (b. 1929)

‘Early Summer’, 2002 work no longer available

Yayoi KUSAMA (b. 1929)

‘Flower’, 1953 work no longer available

Yayoi KUSAMA (b. 1929)

‘Untitled’, 1952 work no longer available